مجموعه گفتارهای راهبردی در نظام سلامت                                                          لینک فهرست زمانبندی گفتار ها                                   

ردیف تاریخ عنوان گفتار Topic اسلایدهای بدون صدا اسلایدهای با صدا pdf note Extra 
مجموعه اول از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت  -  مفاهیم اجتماعی مرتبط با سلامت
1 92/02/21

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

Social Determinants of Health note  
2 92/02/28

عدالت و سلامت

Equity & Health note  
3 92/03/04

فقر و سلامت

Poverty & Health note  
4 92/03/11

نظام رفاه و سلامت

Welfare System & Health note  
5 92/03/18 سیاست های باز توزیع ثروت Wealth Redistribution Policies note  
مجموعه دوم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت -  نظام های نوآوری
6 92/03/25 نظام نوآوری بخش سلامت Sectoral Innovation Syatem  note  
7 92/04/01 برنامه آینده نگاری بخش سلامت Sectoral Foresight Planning note  
8 92/04/08 سرمایه گذاری خطرپذیر بر نوآوری های سلامت Venture Capital Investment note  
9 92/04/15 حمایت غیر مالی از نوآوری های سلامت Venture Nurturing note  
10 92/04/22 ارتباط  دانشگاه با صنعت University-Industry Relationship note  
مجموعه سوم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت -  نخبگان در جامعه
11 92/04/29 توسعه پایدار Sustainable Development note  
12 92/05/05 مهاجرت نخبگان Brain Drain and Brain Gain note  
13 92/05/12 نقش نخبگان در روند توسعه Talents’ Role in Sustainable Development note  
14 92/05/26 نخبگان و توسعه سرمایه انسانی Human Capital Development   note  
15 92/06/02 نخبگان و توسعه سرمایه اجتماعی Social Capital Development   note  
16 92/06/09 نخبگان و توسعه سرمایه ساختاری Structural Capital Development   note  
17 92/06/16 ادغام سرمایه های نخبگی علمی و سیاسی Integration of Scientific and Political Elites   note  
18 92/06/23 سیاست های حمایت از استعدادهای درخشان Gifted and Talented Support Policies   note  
مجموعه چهارم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت -  سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
19 92/06/30 پژوهش در سیاست های سلامت Health Policy and System Research   note  
20 92/07/06 سیاستگذاری مبتنی بر شواهد Evidence Based Policy Making   note  
21 92/07/13 کارکرد حمایت از سیاستگذاری Policy Support Function   note  
مجموعه پنجم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت -  نظام سلامت
22 92/07/20 ساختار و عملکرد نظام سلامت Health System Structure and Functions   note  
23 92/07/27 تولیت در نظام سلامت Stewardship In Health System   note  
24 92/08/04 کارکرد رهبری در نظام سلامت Leadership Function in Health System   note Link
25 92/08/11 پایش و تنظیم در نظام سلامت Regulation in Health System note  
26 92/08/18 تامین و تخصیص مالی نظام سلامت  Healthcare Finance  note  
27 92/08/25 روش های پرداخت در نظام سلامت Payment Methods note  
28 92/09/02 کارکرد بیمه در نظام سلامت Insurance Function note Link
29 92/09/09 پاسخدهی و رضایت بیماران Responsiveness and Patient Satisfaction note  
30 92/09/16 مبانی اخلاقی سیاستگذاری سلامت Ethical Basis of Health Policies note  
31 تارخ برگزاری متعاقباً اعلام می شود تحلیل سیاسی و راهبردهای سیاسی در نظام سلامت Political Analysis and Political Strategies note  

 تذکر یک - موارد مشخص شده با     و در حال آماده شدن میباشد.

تذکر دو- فایل های مربوط به اسلایدهای با صدا    از حجم بالایی حدود بیست تا سی مگ برخوردارند در هنگام دانلود به این موضوع توجه نمایید . برای سهولت میتوانید از اینترانت دانشگاه دانلود کنید.

creative commons license
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License